• Regulamin

Regulamin Sklepu Internetowego
AgroFan

Spis treści

 1. Postanowienia wstępne
 2. Definicje
 3. Kontakt ze Sklepem
 4. Wymagania techniczne
 5. Informacje ogólne
 6. Zakładanie Konta w Sklepie
 7. Zasady składania Zamówienia
 8. Oferowane metody dostawy oraz płatności
 9. Wykonanie umowy sprzedaży
 10. Prawo odstąpienia od umowy
 11. Reklamacja i gwarancja
 12. Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń
 13. Dane osobowe w Sklepie Internetowym
 14. Postanowienia końcowe

 

1
Postanowienia wstępne
 1. Sklep internetowy AgroFan dostępny pod adresem internetowym agrofansklep.pl prowadzony jest przez prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą ISHKA, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEiDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki. NIP 9131632509, REGON 521130080
 2. Niniejszy regulamin skierowany jest do Konsumentów i określa zasady i tryb zawierania
  z Konsumentem Umowy Sprzedaży na odległość za pośrednictwem Sklepu internetowego.

 

2
Definicje
 1. Konsument – osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę w ramach Sklepu, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 2. Sprzedawca – osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą pod firmą ISHKA, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEiDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki. NIP 9131632509, REGON 521130080
 3. Klient – każdy podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem Sklepu
 4. Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą, która korzysta ze Sklepu.
 5. Sklep – sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym agrofansklep.pl
 6. Umowa zawarta na odległość – umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach Sklepu), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumienia się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.
 7. Regulamin – niniejszy regulamin Sklepu
 8. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia
  i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Towaru lub Towarów ze Sprzedawcą
 9. Konto – konto Klienta w Sklepie, są w nim gromadzone dane podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie
 10. Formularz rejestracji – formularz dostępny w Sklepie, umożliwiający utworzenie konta
 11. Formularz zamówienia – interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do Koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.
 12. Dostawa – usługa przewozowa wykonywana przez określonego przewoźnika opisana w Karcie Produktu oraz Formularzu zamówienia za pomocą rodzaju przewoźnika, sposobu doręczenia oraz ceny usługi
 13. Dowód zakupu – rachunek lub faktura wystawiona za dokonane zakupy w Sklepie
 14. Karta produktu – strona Sklepu zawierająca informację o Produkcie
 15. Termin realizacji – czas niezbędny do wykonania realizacji przesyłki, zazwyczaj 1-3 dni roboczych. W przypadku większej ilości przesyłek zastrzegamy sobie prawo do przedłużenia terminu realizacji przesyłek
 16. Wada – niezgodność rzeczy sprzedanej z Umową Sprzedaży
 17. Koszyk – element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez klienta Towary do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia
  w szczególności ilości Towarów
 18. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towaru zawierana albo zawarta między Klientem
  a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu internetowego. Przez Umowę Sprzedaży rozumie się też – stosowanie do cech Produktu – umowę o świadczenie usług i umowę o dzieło
 19. Towar – dostępna w Sklepie rzecz ruchoma/usługa będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą
 20. Produkt – towar wymieniony i opisany na stronie Sklepu internetowego

 

 

3
Kontakt ze Sklepem
 1. Adres Sprzedawcy: ISHKA Izabela Agatowska, Paździorno 40, 55-311 Kostomłoty
 2. Adres e-mail Sprzedawcy: kontakt@agrofansklep.pl
 3. Numer telefonu Sprzedawcy: 723 510 024
 4. Numer Rachunku Bankowego Sprzedawcy: 50 1090 2444 0000 0001 4981 6113
 5. Klient może porozumieć się ze Sprzedawcą za pomocą adresów i numerów telefonów podanych w niniejszym paragrafie
 6. Klient może porozumieć się telefonicznie ze Sprzedawcą w godzinach 10:00-13:00

 

 

4
Wymagania techniczne

Do korzystania ze Sklepu w tym do przeglądania asortymentu Sklepu oraz składania zamówień na Produkty, niezbędne są:

 1. Urządzenie końcowe z systemem operacyjnym typu: Windows, macOS, Android, iOS
 2. Urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową typu: Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera, Microsoft Edge, Safari itp.
 3. Aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail)
 4. Włączona obsługa plików Cookies
 5. Zainstalowany program FlashPlayer

 

5
Informacje ogólne
 1. Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu internetowego
  z infrastrukturą techniczną Klienta
 2. Warunkiem złożenia zamówienia w Sklepie przez Klienta jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i akceptacja jego postanowień w czasie realizacji zamówienia
 3. Przeglądanie asortymentu Sklepu nie wymaga zakładania Konta. Składanie zamówień przez Klienta na Produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu możliwe jest albo po założeniu konta zgodnie z postanowieniem 6 Regulaminu albo przez podanie niezbędnych danych osobowych oraz adresowych umożliwiających realizację Zamówienia bez zakładania konta
 4. Sklep prowadzi sprzedaż detaliczną, wszystkie towary dostępne w sklepie są nowe, a podane ceny są cenami brutto (z uwzględnieniem podatku VAT) i wyrażone w polskich złotych (PLN)
 5. Produkty prezentowane na stronie za pomocą zdjęć mogą nieco się różnić od stanu faktycznego ze względu na niedoskonałości w odwzorowaniu barw przez aparat fotograficzny lub monitor czy wyświetlacz urządzenia końcowego Klienta, co nie stanowi powodu do reklamacji.
 6. Kupujący przed złożeniem Zamówienia powinien dobrze zapoznać się z opisem Produktu prezentowanego na stronie Sklepu w celu uniknięcia ewentualnych pomyłek

 

6
Zakładanie Konta w Sklepie
 1. Aby założyć Konto w Sklepie internetowym, należy wypełnić Formularz rejestracji. Niezbędne jest podanie następujących danych:

Dane do rejestracji:

 1. E-mail
 2. Hasło do konta

Dane adresowe do wysyłek:

 1. Imię i Nazwisko
 2. Telefon
 3. Miasto
 4. Ulica i nr domu
 5. Kod pocztowy
 6. Założenie Konta jest darmowe i nie jest obowiązkowe
 7. Logowanie się na Konto odbywa się poprzez podanie e-maila i hasła ustanowionych
  w Formularzu rejestracji
 8. Klient ma możliwość w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek opłat usunąć Konto poprzez wysłanie stosownego żądania do Sprzedawcy,
  w szczególności za pomocą poczty elektronicznej lub pisemnie na adresy podane w 3 Regulaminu

 

7
Zasady składania Zamówienia w Sklepie

Zamówienia można składać 24h/dobę 7 dni w tygodniu

W celu złożenia Zamówienia należy:

 1. Zalogować się do Sklepu (opcjonalnie)
 2. Wybrać Produkt będący przedmiotem Zamówienia, a następnie kliknąć przycisk „do koszyka”
 3. Zalogować się lub skorzystać z możliwości złożenia Zamówienia bez rejestracji
 4. Jeżeli wybrano możliwość złożenia Zamówienia bez rejestracji należy wypełnić Formularz zamówienia poprzez wpisanie danych osobowych (Imię, Nazwisko) oraz adresu (Miasto, ul i nr domu, kod pocztowy oraz nr. telefonu) na który ma nastąpić dostawa Produktu, wybrać rodzaj przesyłki (sposób dostarczenia Produktu) - 8 Regulaminu. Opcjonalnie wpisać dane do faktury jeśli są inne niż dane odbiorcy Zamówienia
 5. Kliknąć przycisk „Zamawiam i płacę”
 6. Wybrać jeden z dostępnych sposobów płatności i w zależności od sposobu płatności opłacić zamówienie w określonym terminie 8 Regulaminu

 

 

8
Oferowane metody dostawy oraz płatności
Klient może skorzystać z następujących metod dostawy zamówionego Produktu
 1. Przesyłka kurierska – kurier FedEx, kurier Inpost
 2. Przesyłka kurierska pobraniowa – kurier FedEx, kurier Inpost (zamówienia do 500zł)
 3. Paczkomaty Inpost
 4. Poczta Polska - List polecony
Klient może skorzystać z następujących metod płatności
 1. Płatność przelewem na konto Sprzedawcy
 2. Płatności elektroniczne online świadczone przez Blue Media S.A.
 3. Google Pay
 4. Aple Pay
 5. Karta płatnicza (Visa, Visa Electron, Mastercard, MasterCard Electronic, Maestro)
 6. Blik
9
Wykonanie umowy sprzedaży
 1. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza zamówienia w Sklepie internetowym zgodnie z 7 Regulaminu
 2. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia
  i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera co najmniej oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i jego przyjęcia do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży.
  Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
 3. W przypadku wyboru przez Klienta:
 4. Płatności przelewem lub płatności elektronicznych – Klient powinien dokonać płatności
  w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży. Nieopłacone zamówienia zostaną anulowane.
 5. Płatności za pobraniem przy odbiorze przesyłki – Klient zobowiązany jest do dokonania płatności przy odbiorze przesyłki.
 6. Zakupiony Towar zostanie wysłany przez Sprzedawcę wraz z dokumentem sprzedaży
  w terminie wskazanym w jego opisie (z zastrzeżeniem ustępu 5 niniejszego paragrafu),
  w sposób wybrany przez Klienta podczas składania Zamówienia na adres wskazany przez Klienta
 7. W przypadku zamówienia Produktów o różnych terminach dostawy, terminem dostawy jest najdłuższy podany termin.
 8. Początek biegu terminu wykonania dostawy Produktu do Klienta liczy się w następujący sposób:
 9. W przypadku wyboru przez Klienta płatności przelewem na Konto bankowe Sprzedawcy lub płatności elektronicznych w tym płatności kartą płatniczą – od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawcy
 10. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności za pobraniem – od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży,
 11. Dostawa wykonywana jest wyłącznie na terenie Polski
 12. Odmówienie przyjęcia przesyłki płatnej za pobraniem skutkować będzie anulowaniem całego zamówienia
 13. Wykonanie Umowy Sprzedaży wygasa z chwilą wywiązania się ostatniego ze świadczeń wynikających z umowy kupna-sprzedaży, w tym dostawy towaru.

 

10
Prawo odstąpienia od umowy
 1. Konsument może w terminie 14 dni odstąpić od Umowy Sprzedaży bez podania przyczyny, zgodnie z art.27 Ustawy o Prawach Konsumenta
 2. Bieg terminu określonego w ust. 1 rozpoczyna się od dostarczenia Produktu Konsumentowi lub wskazanej przez niego osobie innej niż przewoźnik
 3. Konsument może odstąpić od Umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od Umowy. Do zachowania terminu odstąpienia od Umowy wystarczy wysłane przez Konsumenta oświadczenie przed upływem tego terminu.
 4. Oświadczenie może być wysłane za pomocą tradycyjnej poczty, bądź drogą elektroniczną poprzez przesłanie oświadczenia na adres e-mail Sprzedawcy, dane kontaktowe Sprzedawcy zostały określone w 3. Oświadczenie można złożyć również na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr. 1 do niniejszego Regulaminu oraz załącznik do ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta, jednak nie jest to obowiązkowe.
 5. W przypadku przesłania oświadczenia przez Konsumenta drogą elektroniczną, Sprzedawca niezwłocznie prześle Konsumentowi na podany przez Konsumenta adres e-mail potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.
 6. Skutki odstąpienia od Umowy:
 7. W przypadku odstąpienia od Umowy zawartej na odległość Umowę uważa się za niezawartą.
 8. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedawca zwraca Konsumentowi niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy, wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez sprzedawcę.
 9. Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych metod płatności, jakie zostały przez konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie, które nie będzie się wiązało dla niego z żadnymi kosztami.
 10. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Produktu
  z powrotem lub do czasu dostarczenia mu dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenia nastąpi wcześniej.
 11. Konsument powinien odesłać Produkt na adres Sprzedawcy podany w niniejszym Regulaminie niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od Umowy. Termin zostanie zachowany, jeśli Konsument odeśle Produkt przed upływem 14 dni.
 12. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu, także koszty zwrotu Produktu, jeśli ze względu na swój charakter Produkt ten nie mógł zostać w zwykłym trybie odesłany pocztą.
 13. Konsument odpowiada tylko zmniejszenie wartości Produktu wynikające z korzystania
  z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech
  i funkcjonowania Produktu.
 14. Prawo do odstąpienia od Umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi
  w odniesieniu do Umowy:
 15. W której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.
 16. W której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po
 17. W której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia.
 18. O świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od Umowy.
 19. W którym cena lub wynagrodzenia zależy od wahań na rynku finansowym, nad którym Sprzedawca nie sprawuje kontroli i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy
 20. W której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.
 21. W której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.
 22. O dostarczenie dzienników, periodyków lub czasopism z wyjątkiem umowy o prenumeratę
 23. O dostarczeniu treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od Umowy.

 

11
Reklamacja i gwarancja
 1. Umową sprzedaży objęte są nowe Produkty
 2. Sprzedawca jest obowiązany dostarczyć Klientowi rzecz wolną od wad
 3. W przypadku wystąpienia wady zakupionego u Sprzedawcy towaru Klient ma prawo do reklamacji w oparciu o przepisy dotyczące rękojmi w kodeksie cywilnym.
 4. Reklamację należy zgłosić pisemnie lub drogą elektroniczną na podane w niniejszym regulaminie adresy kontaktowe Sprzedawcy. Formularz reklamacyjny znajduje się na stronie Sklepu internetowego
 5. Kupujący ma prawo wyboru i decydowania, czy woli wymianę wadliwego Produktu na inny, zwrot pieniędzy, czy też możliwość nowych zakupów za równowartość reklamowanego towaru.
 6. Zaleca się aby w reklamacji zawrzeć m.in. zwięzły opis wady, okoliczności jej powstania (w tym datę powstania wady), dane Klienta składającego reklamację oraz żądanie Klienta w związku
  z wadą towaru.
 7. Sprzedawca ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego niezwłocznie, nie później niż
  w terminie 14 dni, a jeśli nie zrobi tego w tym terminie uważa się, że żądanie Klienta uznał za uzasadnione.
 8. Towary odsyłane w ramach procedury reklamacji należy wysłać na adres Sprzedawcy podany w niniejszym Regulaminie.
 9. W przypadku, gdy na Produkt została udzielona gwarancja, informacja o niej, a także jej treść będą zawarte przy opisie produktu w Sklepie.

 

12
Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń
 1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta
  z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresem internetowym Urzędu Ochrony Konkurencji
  i Konsumentów:

http://uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php

 1. Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
 2. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. Zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z Umowy zawartej ze Sprzedawcą.
 3. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. Zm.), z wnioskiem o wszczęcie postepowania mediacyjnego
  w sprawie polubownego zakończenia sporu miedzy Konsumentem a Sprzedawcą.
 4. Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między nim
  a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów.

 

13
Dane osobowe w Sklepie Internetowym
 1. Administratorem danych osobowych Klientów zbieranych za pośrednictwem Sklepu Internetowego jest Sprzedawca.
 2. Dane osobowe Klientów zbierane przez administratora za pośrednictwem Sklepu Internetowego zbierane są w celu realizacji Umowy Sprzedaży, a jeżeli Klient wyrazi na to zgodę – także w celu marketingowym
 3. Odbiorcami danych osobowych Klientów Sklepu internetowego mogą być:
 4. W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu dostawy przesyłką pocztową lub przesyłką kurierską , Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora
 5. W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu płatności elektronicznych lub karta płatniczą, administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta, wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Sklepie internetowym.
 6. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
 7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych
  w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy sprzedaży skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże Umowy.

 

14
Postanowienia końcowe
 1. Umowy zawierane przez Sklep internetowy zawierane są w języku polskim.
 2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. O każdej zmianie Sprzedawca poinformuje klienta z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem.
 3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności kodeksu cywilnego ; ustawy
  o świadczeniu usług droga elektroniczną; ustawy o prawach konsumenta, ustawy o ochronie danych osobowych.
 4. Klient ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji
  i dochodzenia roszczeń. W tym celu może złożyć skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR dostępnej pod adresem:

www.ec.europa.eu/consumers/odr